ISMIS - Meritve radioaktivnosti

ISMIS (Infrastrukturna Skupina za Meritve Ionizirajočega Sevanja - Meritve radioaktivnosti) je skupina laboratorijev v okviru Odseka F2. Temeljni program dela v ISMIS tvorijo raziskave v atomski in jedrski fiziki, raziskave bioloških in geokemijskih ciklov, radiokemije in radioekologije ter nadzor okolja. Z namenskimi merskimi metodami ugotavljamo vsebnosti kemijskih elementov in radioaktivnih izotopov v vzorcih. Merske metode so akreditirane po standardu ISO/IEC 17025:2017. Laboratoriji v skupini so:

Vizija ISMIS je, da z odličnimi raziskavami stalno prispevamo temeljna odkritja v domačo in svetovno zakladnico znanja, sodelujemo na aplikativnih interdisciplinarnih področjih, povezanim z aktualnimi družbenimi  izzivi kot so varovanje okolja, varna hrana, pitna voda, zdravje in klimatske spremembe. Pridobljeno znanje prenašamo na mlajše rodove ter s tem prispevamo k stalnemu razvoju novih znanj. ISMIS nudi podporo raziskovalnim in strokovnim dejavnostim na IJS, RO in JRO ter ministrstvom v R Sloveniji ter v industriji, ki potrebujejo hitro, kvalitetno in celovito analitsko rešitev izziva, ki bi jih drugače morali (parcialno) iskati drugje.

Razen znanstveno-raziskovalnega dela izvajamo še aktivnosti pri nadzoru radioaktivnosti življenjskega okolja v Republiki Sloveniji, obratovalnem radiološkem nadzoru Nuklearne elektrarne Krško (NEK), monitoringu radioaktivnosti v okolici Centralnega skladišča RAO v Brinju (ARAO), neodvisnem preverjanju obratovalnega monitoringa NEK, nadzoru radioaktivnosti pitne vode v RS, nadzoru radioaktivnosti v krmi in krmnih mešanicah. Razen nadzora okolja merimo osebne in okoljske doze ionizirajočega sevanja s termoluminiscenčnimi dozimetri. V okviru akreditacije uspešno sodelujemo pri mednarodnih interkomparacijah in pri teh aktivnostih izkazujemo vrhunsko usposobljenost. Laboratorij za dozimetrične standarde redno opravlja kalibracije merilnikov za dozimetrične veličine in veličine v varstvu pred sevanji ter tako zagotavlja meroslovno sledljivost uporabnikom teh merilnikov v Sloveniji in na regionalnem področju.

Sodelavci skupine za meritve ionizirajočega sevanja delujejo tudi kot  člani Ekološkega laboratorija z mobilno enoto (ELME), kjer zagotavljamo in vzdržujemo pripravljenost za izredni monitoring. V okviru nalog zagotavljamo redno dežurstvo in se redno usposabljamo in izobražujemo: redni obhodi MRL ELME v okolici NEK (ROMENEK), vaje PRIMER, RUME in drugo.

Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij (F2) na Institutu "Jožef Stefan" je od leta 2008 nosilec nacionalnega etalona (NNE) na področju ionizirajočega sevanja za veličine.

- kerma v zraku, K, (J/kg) posebno ime Gray (Gy)
- dozni ekvivalent, H, (J/kg) posebno ime Sievert (Sv)
- aktivnost, (s⁻¹) posebno ime Becquerel (Bq)

Laboratorija za dozimetrične standarde (NDS) in za meritve radioaktivnosti (LMR) svoje merilne zmogljivosti dokazujeta z izjemnimi in primerljivimi rezultati pri interkomparacijah na najvišjem mednarodnem nivoju, pri katerih sodelujejo tudi druge svetovne priznane meroslovne inštitucije. Na podlagi rezultatov teh meritev in potrjenega sistema zagotovitve kakovosti s strani tehničnega komiteja za kakovost TC-Q pri EURAMETu so v novembru 2015 dokončno potrdili 14 najboljših kalibracijskih in merilnih zmogljivosti (Calibration and Measurement Capabilities, CMC) naših laboratorijev ter jih vpisali v bazo Key Comparison Data Base (KCDB) pri BIPM. To je IJS postavilo ob bok ostalim svetovno priznanim meroslovnim laboratorijem, kot so NPL iz Združenega kraljestva, PTB iz Nemčije, LNE-LNHB iz Francije in VSL iz Nizozemske, obenem pa nam omogoča, da skladno s svojimi odličnimi merilnimi zmogljivostmi sodelujemo pri mednarodnih projektih na najvišjem meroslovnem nivoju.