TLD - Laboratorij za termoluminiscenčno dozimetrijo

Institut "Jožef Stefan",
Jamova 39,
SI-1000 Ljubljana,
Slovenija

e:

T:+38614773476, 38614773790, 38614773416


Vodja: doc. dr. Benjamin ZorkoSodelavci: Boštjan Črnič, Klara Poiškruh, Sandi Gobec

Dejavnosti

Meritve doz s termoluminiscenčnimi dozimetri (TLD) opravljamo:

  • pri delavcih, ki delajo z viri sevanja v industriji, medicini, raziskovalnih in drugih dejavnostih;
  • v okviru programa meritev radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško, pri nadzoru radioaktivnega onesnaženja življenjskega okolja v Republiki Sloveniji ter pri nadzoru radioaktivnosti v okolici skladišča radioaktivnih odpadkov na Brinju;
  • pri nadzoru radioaktivnosti v industrijskih, medicinskih, raziskovalnih in drugih objektih ter njihovi okolici;
  • pri posameznikih v njihovih bivališčih;
  • v poljubnih drugih okoljih, kjer je mogoča uporaba TLD.

Glede na namen uporabe lahko dozimetre, ki jih nudimo strankam, razdelimo na:

  • osebne, ročne, prstne in očesne dozimetre za osebe, ki delajo z viri ionizirajočega sevanja;
  • okoljske dozimetre in dozimetre za nadzor delovnih prostorov;
  • posebne dozimetre za izvajanje raziskav (tudi s področja meritev radona in njegovih potomcev).

Termoluminiscenčna dozimetrija

Termoluminiscenčna dozimetrija je metoda, ki se jo za meritve ionizirajočega sevanja pogosto uporablja v osebni in okoljski dozimetriji ter pri datiranju arheoloških in geoloških najdb. Temelji na fizikalnih lastnostih nekaterih materialov, da izsevajo svetlobo, če se jih vzbuja s toploto. Temu pojavu pravimo termoluminiscenca (TL). V TL materialih so prisotne elektronske pasti, v katere se po rekombinaciji ujamejo elektroni, ki jih ionizirajoče sevanje fotonov v snovi izbije iz valenčnega v prevodni pas. Ko se ujeti elektroni termično vzbudijo nazaj v prevodni pas, se del elektronov rekombinira, pri čemer se pri vsaki rekombinaciji izseva foton (običajno vidne svetlobe). Jakost izsevane svetlobe je odvisna od gostote elektronskih pasti in hitrosti gretja ter sorazmerna absorbirani dozi.

tld_1+2  

Zunanji sodelavci

Živa Habjanič

Laboratorij za termoluminscenčno dozimetrijo (TLD) je pooblaščeni izvajalec dozimetrije ( Pooblastilo Uprave RS za varstvo pred sevanji) in je akreditiran pri Slovenski akreditaciji (akreditacijska listina LP-022) za opravljanje meritev doz Hp(10) in Hp(0,07) (osebna ekvivalentna doza), H*(10) (okoljska ekvivalentna doza) ter Ka (kerma v zraku) za uporabo v osebni in okoljski dozimetriji.

Laboratorij je sestavni del Odseka za fiziko nizkih in srednjih energij (F2) Instituta Jožef Stefan.

Ponujamo kvalitetne, hitre in zanesljive storitve na področju dozimetrije, kar potrjuje več kot 30 let uspešnega dela pri meritvah v osebni in okoljski dozimetriji s pomočjo dozimetričnega sistema TLD MR200C, ki smo ga razvili na Institutu Jožef Stefan. Naši dozimetri so primerni tako za meritve nizkih doz (od 7,5 μSv) kot tudi za meritve visokih doz ionizirajočega sevanja (do 5 Sv). Lastnosti odziva čitalca in dozimetričnih tablet ustrezajo zahtevam mednarodnega standarda IEC 62387. Dozimetre lahko uporabljamo v energijsko mešanem sevalnem polju. Merilni postopek je pretežno avtomatiziran. Vsi podatki se shranijo v bazi podatkov.

V osebno dozimetrijo imamo vključenih več kot 1000 oseb v medicinskih, upravnih, izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah ter intervencijskih enotah, v okoljsko dozimetrijo pa več kot 200 merilnih mest v ustanovah, okolici Nuklearne elektrarne Krško (NEK) in po ostali Sloveniji.

Na področju osebne dozimetrije nudimo osebne, ročne, prstne in očesne dozimetre, na področju okoljske dozimetrije pa nudimo okoljske dozimetre za meritve ionizirajočega sevanja v okolju in v prostorih. Poleg običajnih dozimetrov nudnim tudi posebne izvedbe dozimetrov za raziskovalne in druge namene.

Če želite dobiti kakršnokoli informacijo v zvezi z dozimetričnim servisom, radiološko zaščito in izdajo dozimetrov, nas lahko pokličete ali pošljete sporočilo na naslov laboratorija ali elektronsko pošto članov laboratorija. Z veseljem se bomo odzvali.