Boštjan Črnič

strokovni sodelavecE-mail: Tel: +38631638622

Primarno področje delovanja Boštjana Črniča je v Laboratoriju za termoluminiscenčno dozimetrijo, kjer je od leta 2006 tehnični vodja laboratorija. V Laboratoriju za meritve radioaktivnosti od leta 2012 opravlja delo sprektrometrista na visokoločljivih spektrometrih gama, v Laboratoriju za dozimetrične standarde pa je od leta 2014 namestnik vodje laboratorija. Od leta 2007 je član radiološkega dela Ekološkega laboratorija z mobilno enoto, od leta 2012 pa tudi eden izmed vodij radioloških intervencijskih ekip

Izobrazba

 • dipl. inž. fizike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2006)

Zaposlitev

 • strokovni sodelavec na IJS, 2006 –

Delovna področja

 • termoluminiscenčna dozimetrija
 • visokoločljiva spektrometrija gama
 • kalibracije merilnikov ionizirajočega sevanja
 • meritve radona
 • meritve kontaminacije, doze in hitrosti doze ionizirajočega sevanja
 • varstvo pred ionizirajočimi sevanji
 • vzdrževanje pripravljenosti za ukrepanje v primeru jedrske ali radiološke nesreče

Nagrade

 • fakultetna Prešernova nagrada za diplomsko delo, Ljubljana, 2006
 • bronasti znak Civilne zaščite, Ljubljana, 2012

Drugi projekti

Nacionalni

 • Nadzor radioaktivnosti v okolici SNSRAO (since 2007)