Monitoring radioaktivnosti pitne vode v RS

Vrsta projekta: Nacionalni projekt

Trajanje: 2020 - 2021

Vodja projekta: doc. dr. Benjamin ZorkoŠifra: Republiški program URSVSSodelavci: Boštjan Črnič, mag. Denis Glavič-Cindro, dr. Jasmina Kožar Logar, Klara Poiškruh, dr. Marijan Nečemer, Petra Prem, Rok Roš Opaškar, dr. Romana Krištof, Sandi Gobec, dr. Toni Petrovič, mag. Branko VodenikZunanji sodelavci: Mitja Centrih, Polona Gerjol, Odsek za znanosti o okoljuPartnerji: Institut "Jožef Stefan"Laboratoriji: LMR - Laboratorij za meritve radioaktivnosti, ISMIS - Meritve radioaktivnosti

Namen nadzora radioaktivnosti v pitni vodi je ugotavljanje stopnje radioaktivnosti pitne vode (Bq/L) za zagotavljanje reprezentativnosti izmerjenih koncentracij aktivnosti radionuklidov v vodi za:

  • Zagotavljanje kakovosti pitne vode
  • Ugotavljanje indikativne doze (optimizacija postopkov varstva pred sevanji, da ni ogrožena oskrba z vodo na nacionalni ali regionalni ravni, v primeru, če so presežene priporočene vrednosti)

Pravilniki in uredbe (MZ - URSVS), ki urejajo monitoring radioaktivnosti v pitni vodi:

  • ZVISJV – Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski (ZVISJV-1), Uradni list RS, št. 76/17
  • Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti v pitni vodi  (Uradni list RS, št. 74/15 in 76/17 – ZVISJV-1
  • Uredba o mejnih dozah, referenčnih ravneh in radioaktivni kontaminaciji (UV2), Uradni list RS, št. 18/18
  • Koncesija za uporabo podzemne vode:
    • 137. člen Zakona o vodah (ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 - ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15))
    • 165. člen Zakona o varstvu okolja ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ).

IJS že več kot 30 let zagotavlja zanesljive rezultate meritev ugotavljanja radioaktivnosti v pitni vodi z različnimi analitskimi metodami, ki so ustrezno validirane in/ali akreditirane. V sodelovanju z drugimi deležniki zagotavlja kvalitetno interpretacijo podatkov, lahko ponudi dodatno izobraževanje in lahko ponudi opremo za vzorčevanje.

URSJV_logo

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji  

Ministrstvo za zdravje