Monitoring radioaktivnosti v življenjskem okolju v RS

Vrsta projekta: Nacionalni projekt

Trajanje: 2020 - 2020

Vodja projekta: doc. dr. Benjamin ZorkoŠifra: Republiški program URSJVSodelavci: Boštjan Črnič, mag. Denis Glavič-Cindro, dr. Jasmina Kožar Logar, Klara Poiškruh, dr. Marijan Nečemer, Petra Prem, Rok Roš Opaškar, dr. Romana Krištof, Sandi Gobec, dr. Toni Petrovič, mag. Branko VodenikZunanji sodelavci: Mitja Centrih, Polona Gerjol, Odsek za znanosti o okoljuPartnerji: Institut "Jožef Stefan", Zavod za varstvo pri delu Laboratoriji: LMR - Laboratorij za meritve radioaktivnosti, ISMIS - Meritve radioaktivnosti

Na podlagi Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti ZVISJV-1 (Uradni list RS, št. 76/17) in Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti (Ur.l. RS 27/18) se spremlja stanje radioaktivnosti okolja tako, da se izvaja vzorčenje in meritve radioaktivnosti izbranih vzorcev. Namen Monitoringa radioaktivnosti v življenjskem okolju v Republiki Sloveniji je zagotoviti stalni nadzor nad radioaktivnostjo v okolju v Republiki Sloveniji. Program monitoringa, ki je v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor, obsega nadzor radioaktivnosti zraka, padavin, površinskih voda, tal ter zunanje sevanje.

URSJV_logo

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost

Ministrstvo za okolje in prostor