NDS - Laboratorij za dozimetrične standarde

Institut "Jožef Stefan"

Jamova 39

1000 Ljubljana,

Slovenija

T: +38614773651, +38614773416


Vodja: Matjaž MiheličSodelavci: Boštjan Črnič

Dejavnosti

Osnovna dejavnost laboratorija NDS je vzdrževanje sekundarnega etalona na področju dozimetričnih veličin (kerma v zraku) in na področju veličin v varstvu pred sevanji (ekvivalentna doza, površinska emisija).

Sledljivost etalona za kermo in ekvivalentno dozo se zagotavlja s pomočjo sekundarnih ionizacijskih celic (sl.1) in za površinsko emisijo ploskovnih virov (sl.2).

NDS_1

Sl.1 Sekundarne ionizacijske celice (od zgoraj navzdol):

 • LS-01: sledljivost virov  Cs-137, Co-60, Am-241 in rentgenskih žarkov serije N;
 • TW 34060: sledljivost diagnostičnih spektrov RQR in RQA
 • RC 06 M: sledljivost diagnostičnih spektrov RQR-M in RQA-M

 

NDS_2

Sl.2 Ploskovni viri z aktivno površino 10 x 10 cm² za kalibracijo merilnikov površinske kontaminacije

Ionizacijske celice in ploskovne vire periodično pošiljamo na kalibracijo v primarne laboratorije.

V laboratoriju NDS s kalibracijami in obsevanji merilnikov doze, hitrosti doze (γ in rentgenskega sevanja) in kalibracijami merilnikov kontaminacije (površinske emisije α in β delcev) zagotavljamo razširjanje meroslovne sledljivosti na nacionalni in mednarodni ravni.

Kalibriramo in obsevamo vse vrste meril v varstvu pred sevanji:

 • Ionizacijske celice
 • Prenosne merilnike okoljske ekvivalentne doze (npr. sl. 3)
 • Elektronske merilnike osebne ekvivlentne doze (npr. sl.3)
 • Pasivne merilnike osebne ekvivalentne doze (TLD, OSL dozimetri)
 • Merilnike  površinske kontaminacije

NDS_5

Sl. 3 Merilnik okoljske ekvivalentne doze (levo) in osebni elektronski dozimeter (desno)

Za kalibracije merilnikov γ sevanja in rentgenskih žarkov uporabljamo vire:

 • Am-241, Cs-137, Co-60 in rentgenske spektre serije N (N-30 do N-150)

v skladu s standardi: ISO 4037-1:2019, -2:2019, -3:2019, -4:2019, X and gamma reference radiations for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy

seriji:

 • RQR
 • RQA (RQR/RQA-3 , RQR/RQA-5, RQR/RQA-7, RQR/RQA-9),

in seriji:

 • RQR-M
 • RQA-M (RQR/RQA-M1 , RQR/RQA-M2 , RQR/RQA-M3 , RQR/RQA-M4)

v skladu s standardom: CEI/IEC 61267:2005, Medical diagnostic equipment – Radiation conditions for use in determination of characteristics.

Za kalibracijo merilnikov površinske kontaminacije uporabljamo ploskovne vire:

 • sevanje α: Am-241, U-238
 • sevanje β: Cl-36, Sr-90, Cs-137, Tc-99

v skladu z metodo neskončnega ploskovnega vira po vodilu NPL GPG No. 14

 

Naše kalibracijske in merilne zmogljivosti (CMC) so objavljene v bazi KCDB (Key Comparison DataBase) pri BIPM. Vsi podatki so javno dostopni na spletni strani BIPM.

Kalibracijske / obsevalne možnosti

 • Visokoaktivni zaprti viri gama žarkov (HASS): Co-60, Cs-137, Am-241
 • Rentgen 1: 10-160 keV (ISO 4037 ozki spektri (N), IEC 61267 diagnostični spektri: RQR, RQA)
 • Rentgen 2: 2- 60 keV (IEC 61267 mamografski diagnostični spektri: RQR-M, RQA-M)
 • α sevanje: Am-241, U-238
 • β sevanje: Cl-36, Sr-90, Cs-137, Tc-99

Obseg hitrosti doze: 0 - 0.1 Gy/min

Obseg doze: 0 - 1 Gy

Energijski razpon gama in rentgenskega sevanja: 10 - 1250 keV

Dolžina obsevanja: do 100 h

Območje spreminjanja intenzitete sevanja: 10⁶

Razdalja med virom sevanja in objektom: do 7 m

Glavna uporaba laboratorija: kalibracije, obsevanja, testiranja

Dozimetrične veličine:

 • Kerma v zraku [Gy]
 • Okoljska ekvivalentna doza H* (10), osebna ekvivalentna doza Hp(10) in Hp(0,07) [Sv]
 • Površinska emisija: α, β [s⁻¹]

Projekti

Nacionalni

 • Vzdrževanje merilne sledljivosti referenčnega etalona - Ionizirajoče sevanje
 • Kalibracije

Mednarodni

 • Kalibracije

Laboratorij za dozimetrične standarde (NDS) je bil ustanovljen leta 1992 na Odseku F-2 na Institutu "Jožef Stefan" z namenom Sloveniji ponuditi kakovostno meroslovno podporo pri meritvah ionizirajočega sevanja, predvsem na področju zaščite ljudi in okolja pred ionizirajočimi sevanji.

NDS je edini laboratorij v Sloveniji, ki nudi širjenje merilne sledljivosti na področju veličin ionizirajočega sevanja. Za svoje dejavnosti je od leta 2003 akreditiran pri Slovenski akreditaciji  po standardu ISO/IEC 17025 in leta 2009 s strani Urada RS za meroslovje (MIRS) imenovan za nosilca nacionalnega etalona (NNE) na področju ionizirajočega sevanja. Laboratorij je kot NNE vključen v slovenski nacionalni meroslovni sistem, ki ga vodi Urad Republike Slovenije za meroslovje.

Aktivno smo vključeni v delo tehničnega komiteja za ionizirajoče sevanje (TC-IR) pri mednarodni organizaciji EURAMET.

Leta 2015, je bila NDS predana v uporabo sodobna meroslovna oprema - kalibracijski sistem za merilnike mamografskih rentgenskih spektrov v okviru projekta »Infrastruktura meroslovnega sistema - Ionizirajoče sevanje«. Meroslovno opremo je s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj nabavil Urad RS za meroslovje.