LMR - Laboratorij za meritve radioaktivnosti

Dejavnosti

Aktivnosti sevalcev gama in rentgenskih žarkov določamo:

 • v vzorcih, zbranih v okviru programa meritev radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško, neodvisnega nadzora obratovalnega monitoringa, pri nadzoru radioaktivnosti v življenjskem okolju v Republiki Sloveniji ter pri nadzoru radioaktivnosti v okolici Rudnika Žirovski vrh in začasnega skladišča radioaktivnih odpadkov na Brinju.
 • pri nadzoru radioaktivnosti pri industrijskih objektih, rudnikih, bolnicah, termoelektrarnah, itd.
 • v vzorcih živil za potrebe upravnih organov in kontrole uvoza in izvoza.

 

Opravljamo vse vrste meritev sevalcev gama:

 • Laboratorijske meritve koncentracij aktivnosti in/ali specifičnih aktivnosti sevalcev gama v vzorcih:
  • iz naravnega in delovnega okolja:
   • zrak
   • površinske in talne vode
   • zemlja
   • sedimenti
   • biosfera
   • površine delovnih prostorov
  • krmil in živil
  • talnega useda
  • gradbenih materialov
  • geoloških materialov
  • industrijskih in komunalnih odplak
  • surovin
  • materialov iz kemijske predelovalne industrije
  • kemikalij...
 • Terenske meritve koncentracij aktivnosti in/ali specifičnih aktivnosti sevalcev gama v okolju (meritve in-situ, izvaja mobilni laboratorij ELME <link>).
 • Meritve onesnaženosti okolja v primeru jedrske ali radiološke nesreče.

Na leto opravimo približno 1000 meritev.

 

Vse meritve se izvajajo v skladu s programom zagotovitve kakovosti:

 • kontrolne meritve s kalibriranimi točkastimi izvori po vsaki menjavi vzorcev,
 • sprotno ovrednotenje kakovosti vsake meritve,
 • od leta 1985 vsako leto sodelujemo pri mednarodnih primerjalnih meritvah in preverjanjih usposobljenosti laboratorijev.

Pri delu v laboratoriju izpolnjujemo zahteve standarda SIST ISO/IEC 17025, kar zagotavlja visoko kvaliteto meritev v našem laboratoriju in omogoča zaupanje strank v delo, ki ga zanje opravimo.

Z namenom, da ponudimo vsem strankam kvalitetne storitve, so vse pritožbe in predlogi za izboljšave dobrodošli. Takoj in skrbno jih bomo obravnavali in vas pismeno obvestili.

Zgodovina

Laboratorij za meritve radioaktivnosti je bil ustanovljen leta 1981. Izvajamo meritve koncentracij aktivnosti in specifičnih aktivnosti  radionuklidov, ki sevajo žarke gama in rentgenske žarke v energijskem območju od 5 do 3000 keV, z visokoločljivostno spektrometrijo gama. Za meritve uporabljamo polprevodniške detektorje, ki jih pred tem ustrezno umerimo. Zaradi velike raznovrstnosti vzorcev so se klasične metode kalibracije izkazale za nepraktične. Zato smo v začetku osemdesetih let razvili metode za kalibracijo s točkastimi izvori sevanja. V devetdesetih letih smo metodo izpopolnili z računom koincidenčnih korekcij in jo popolnoma avtomatizirali. Vpeljali smo tudi postopke za kontrolo kakovosti meritev. Trenutno je laboratorij v postopku posodabljanja na digitalni sistem zajemanja podatkov. Posodobitev izvajamo vzporedno, tako da ne vplivamo na delovni proces laboratorija.

Drugi projekti in programi

 

 • (… – 2021) PR- ….. : Radiološki monitoring v okolici NEK zarad HE Brežice
 • (… – 2021) PR- ….. : Meritve plinastih eflunetov – spektrometrija gama
 • (… – 2019) PR- ….. : Monitoring radioaktivnosti v krmi
 • (… – 2020) PR- ….. : Neodvisni nadzor obratovalnega monitoringa radioaktivnosti v okolici NEK

Uporabne vsebine

Kalkulator meje za odločitev in detekcijske meje

 

Kalkulator meje za odločitev in detekcijske meje (Kalkulator) je enostavno orodje, napisano v Excelu, za računanje mej za odločitev in detekcijskih mej za sevalce gama iz spektrov, ki so bili izmerjeni z visokoločljivostno spektrometrijo gama. Meja za odločitev in detekcijska meja sta značilni meji, ki opisujeta občutljivost meritve. Določata najmanjšo količino aktivnosti ali koncentracije (gostote) aktivnosti v vzorcu, ki jo lahko zaznamo ali ovrednotimo z vnaprej določeno verjetnostjo. Da ju lako izračunamo, potrebujemo dve količini: velikost najmanjšega signala sevalca gama, to je najmanjše število sunkov, ki ga lahko izluščimo iz spektra z vnaprej določeno verjetnostjo in pretvorbeni faktor, ki prevede te sunke v aktivnosti oziroma v gostote aktivnosti. Kalkulator računa le števila sunkov, pretvorbeni faktor mora uporabnik vnesti kot vhodni podatek.

Ker so v spektrih gama signali sevalcev gama naloženi na zvezno ozadje, ki je odvisno od energije, je najmanjše število sunkov, ki jih lahko pripišemo sevalcu, odvisno od negotovosti ozadja, kjer signal sevalca pričakujemo. Če signala ni, sta najmanjši števili sunkov določeni le z višino ozadja. Če signal je, potem sta lahko najmanjši števili sunkov, ki ustrazata značilnima mejama, odvisni od intenzitete signala, kar je odvisno od načina, kako je le-ta izračunana.

Pri računalniško podprtih analizah spektrov običajno uporabljamo dve metodi za računanje intenzitete vrhov: metodo pomembnih območij in metodo najmanših kvadratov. Kalkulator uporablja postopke za računanje števil sunkov, ki ustrezata obema značilnima mejama, po obeh računskih metodah, ne glede na to, ali je vrh osamljen, ali pa se delno prekriva z drugim vrhom. Števili sunkov lahko izračuna tudi v primeru, ko je sevalec gama prisoten v ozadju spektrometra. Ker lahko sevalci gama sevajo pri več energijah, vsebuje tudi postopek za računanje značilnih mej, ki ustrezajo skupini do šest signalov istega sevalca gama.

Ker standard ISO 11929-1:2019 Determination of the characteristic limits (decision threshold, detection limit and limits of the coverage interval) for measurements of ionizing radiation – Fundamentals and application zahteva poročanje značilnih mej pri vseh sevalcih gama, katerim je meritev namenjena, neglede na to, če so bili njihovi signali v spektru zaznani ali ne, v Laboratoriju za visokoločljivostno spektrometrijo gama menimo, da je naša dolžnost omogočiti skupnosti, ki se ukvarja z meritvami spektrometrije gama, uporabo metod, ki smo jih razvili.

Za dostop do datoteke z orodjem kliknite tukaj.

Laboratorij za meritve radioaktivnosti (LMR) se ukvarja z meritvami vsebnosti radionuklidov v vzorcih iz življenjskega in delovnega okolja. V naravi so prisotni naravni in umetni radionuklidi. Večina naravnih radionuklidov izvira iz uranove in torijeve razpadne verige, umetni pa iz atmosferskih jedrskih poskusov, jedrske tehnologije in radioloških nesreč.

Laboratorij opravlja raziskave in razvoj pri visokoločljivostni spektrometriji gama (VLG), vpeljuje nove metode v rutinske meritve in opravlja meritve za zakonite stranke.

Laboratorij nudi visokokvalitetne meritve vsebnosti radionuklidov tako posameznikom, kot tudi industriji in upravnim organom. Je akreditiran za laboratorijske meritve aktivnosti sevalcev gama in rentgenskih žarkov v homogenih cilindričnih vzorcih z visokoločljivostno spektrometrijo gama.