LMR - Laboratorij za meritve radioaktivnosti

Dejavnosti

Aktivnosti sevalcev gama in rentgenskih žarkov določamo:

 • v vzorcih, zbranih v okviru programa meritev radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krško, neodvisnega nadzora obratovalnega monitoringa, pri nadzoru radioaktivnosti v življenjskem okolju v Republiki Sloveniji ter pri nadzoru radioaktivnosti v okolici Rudnika Žirovski vrh in začasnega skladišča radioaktivnih odpadkov na Brinju.
 • pri nadzoru radioaktivnosti pri industrijskih objektih, rudnikih, bolnicah, termoelektrarnah, itd.
 • v vzorcih živil za potrebe upravnih organov in kontrole uvoza in izvoza.

 

Opravljamo vse vrste meritev sevalcev gama:

 • Laboratorijske meritve koncentracij aktivnosti in/ali specifičnih aktivnosti sevalcev gama v vzorcih:
  • iz naravnega in delovnega okolja:
   • zrak
   • površinske in talne vode
   • zemlja
   • sedimenti
   • biosfera
   • površine delovnih prostorov
  • krmil in živil
  • talnega useda
  • gradbenih materialov
  • geoloških materialov
  • industrijskih in komunalnih odplak
  • surovin
  • materialov iz kemijske predelovalne industrije
  • kemikalij...
 • Terenske meritve koncentracij aktivnosti in/ali specifičnih aktivnosti sevalcev gama v okolju (meritve in-situ, izvaja mobilni laboratorij ELME <link>).
 • Meritve onesnaženosti okolja v primeru jedrske ali radiološke nesreče.

Na leto opravimo približno 1000 meritev.

 

Vse meritve se izvajajo v skladu s programom zagotovitve kakovosti:

 • kontrolne meritve s kalibriranimi točkastimi izvori po vsaki menjavi vzorcev,
 • sprotno ovrednotenje kakovosti vsake meritve,
 • od leta 1985 vsako leto sodelujemo pri mednarodnih primerjalnih meritvah in preverjanjih usposobljenosti laboratorijev.

Pri delu v laboratoriju izpolnjujemo zahteve standarda SIST ISO/IEC 17025, kar zagotavlja visoko kvaliteto meritev v našem laboratoriju in omogoča zaupanje strank v delo, ki ga zanje opravimo.

Z namenom, da ponudimo vsem strankam kvalitetne storitve, so vse pritožbe in predlogi za izboljšave dobrodošli. Takoj in skrbno jih bomo obravnavali in vas pismeno obvestili.

Zgodovina

Laboratorij za meritve radioaktivnosti je bil ustanovljen leta 1981. Izvajamo meritve koncentracij aktivnosti in specifičnih aktivnosti  radionuklidov, ki sevajo žarke gama in rentgenske žarke v energijskem območju od 5 do 3000 keV, z visokoločljivostno spektrometrijo gama. Za meritve uporabljamo polprevodniške detektorje, ki jih pred tem ustrezno umerimo. Zaradi velike raznovrstnosti vzorcev so se klasične metode kalibracije izkazale za nepraktične. Zato smo v začetku osemdesetih let razvili metode za kalibracijo s točkastimi izvori sevanja. V devetdesetih letih smo metodo izpopolnili z računom koincidenčnih korekcij in jo popolnoma avtomatizirali. Vpeljali smo tudi postopke za kontrolo kakovosti meritev. Trenutno je laboratorij v postopku posodabljanja na digitalni sistem zajemanja podatkov. Posodobitev izvajamo vzporedno, tako da ne vplivamo na delovni proces laboratorija.

Drugi projekti in programi

 

 • (… – 2021) PR- ….. : Radiološki monitoring v okolici NEK zarad HE Brežice
 • (… – 2021) PR- ….. : Meritve plinastih eflunetov – spektrometrija gama
 • (… – 2019) PR- ….. : Monitoring radioaktivnosti v krmi
 • (… – 2020) PR- ….. : Neodvisni nadzor obratovalnega monitoringa radioaktivnosti v okolici NEK

Laboratorij za meritve radioaktivnosti (LMR) se ukvarja z meritvami vsebnosti radionuklidov v vzorcih iz življenjskega in delovnega okolja. V naravi so prisotni naravni in umetni radionuklidi. Večina naravnih radionuklidov izvira iz uranove in torijeve razpadne verige, umetni pa iz atmosferskih jedrskih poskusov, jedrske tehnologije in radioloških nesreč.

Laboratorij opravlja raziskave in razvoj pri visokoločljivostni spektrometriji gama (VLG), vpeljuje nove metode v rutinske meritve in opravlja meritve za zakonite stranke.

Laboratorij nudi visokokvalitetne meritve vsebnosti radionuklidov tako posameznikom, kot tudi industriji in upravnim organom. Je akreditiran za laboratorijske meritve aktivnosti sevalcev gama in rentgenskih žarkov v homogenih cilindričnih vzorcih z visokoločljivostno spektrometrijo gama.