mag. Denis Glavič-Cindro

višja strokovno-raziskovalna sodelavkaE-mail: Tel: +38614773293

Denis Glavič-Cindro je na IJS zaposlena že od marca 1984. Pri delu na Odseku F-2 v tedanji skupini za spektroskopijo notranjih atomskih lupin je začela sodelovati že kot študentka, sprva na obvezni praksi, nato pa je v okviru te skupine opravila eksperimentalno delo za svojo diplomsko in magistrsko delo pod mentorstvom prof. dr. Alojza Kodreta. Leta 1994 se je vključila v delo Laboratorija za meritve radioaktivnosti, leto kasneje pa je začela vzpostavljati sistem kakovosti za potrebe aplikativnih nalog v okviru skupine ISMIS po zahtevah standarda SIST EN ISO/IEC 17025, Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev. Njeno delo pokriva meritve radioaktivnosti v okolju, zagotavljanje kakovosti pri teh meritvah ter oceno izpostavljenosti prebivalstva ionizirajočemu sevanju. Vzporedno s poznavanjem sistemov zagotavljanja kakovosti je širila svoja znanja na področju metrologije ionizirajočega sevanja. Tako je od leta 2008 dalje kontaktna oseba pri MIRS na področju nosilstva nacionalnega etalona za področje ionizirajočega sevanja za IJS, od leta 2012 dalje je kontaktna oseba Slovenije v tehničnem komiteju za ionizirajoče sevanje EURAMET TC-IR pri evropski metrološki organizaciji EURAMET, kjer je bila leta 2017 imenovana za kontaktno osebo za izgradnjo zmožnosti (capacity buiding). Ravno tako je aktivna na področju metrologije radionuklidov in je delegatka IJS pri International Committee for Radionuclide Metrology (ICRM), kjer je maja 2019 postala članica izvršilnega odbora in je zasedla mesto sekretarke. Na področju zagotavljanja kakovosti sodeluje s Slovensko akreditacijo kot vodilna ocenjevalka za kalibracijske in preskusne laboratorije in v zadnjih letih tudi s SiQ kot predavateljica na področju sistemov kakovosti za laboratorije. Ravno tako je aktivna na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji, jJe članica radiološke mobilne enote ELME ima pooblastilo za izvedenca varstva pred sevanji za dajanj strokovnih mnenj ter sodeluje z IAEA kot ekspert na področju jedrskih merilnih tehnik in sistemov zagotavljanja kakovosti.

Izobrazba

 • univ. dipl. inž. fizike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, 1983)
 • magisterij s področja atomske fizike (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, 1984), magistrsko delo z naslovom "Rentgenski absorpcijski robovi za fotoprodukcijo dvojnih vrzeli v lupini L" pod mentorstvom prof.dr. Alojza Kodreta

Zaposlitev

 • Srednja naravoslovna šola, Ljubljana, 1983–1984
 • IJS, Skupina za spektroskopijo notranjih atomskih lupin, asistentka podiplomka, mlada raziskovalka, 1984–1994
 • IJS, Odsek za fiziko nizkih in srednjh energij, Laboratorij za meritve radioaktivnosti, nosilka programa zagotovitve kakovosti, od 1994 dalje, sedanji naziv višja strokovno-raziskovalna sodelavka

Delovna področja

 • raziskave na področju atomske fizike
 • raziskave na področju meritev radioaktivnosti v delovnem in življenjskem okolju
 • visokoločljivostna spektrometrija gama, jedrske spektroskopske metode
 • vzpostavitev in vzdrževanje sistemov zagotovitve kakovosti skladno s standardom ISO/IEC 17025
 • metrologija na področju ionizirajočega sevanja
 • ocenjevanje izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju

Drugi projekti

mednarodni

 • (2013–2016) MetroNORM, Metrologija pri procesiranju materialov z visoko naravno radioaktivnostjo
 • (2014–2017) MetroERM, Metrologija za mrežo zgodnjega radiološkega obveščanja v Evropi
 • (2017–2020) Preparedness,  Metrologija meritev ionizirajočega sevanja s prenosnimi sistemi po sevalnem izrednem dogodku
 • (2018–2021) DoseTrace, Raziskovalne zmožnosti pri dozimetrih za zaščlito pred sevanjem, kot nefinancirani sodelavci
 • (2020-2024) supportBSS, Podpora za Evropsko metrološko mrežo za zanesljive predpise za zaščito pred sevanjem

nacionalni

 • (od 2008 dalje) PR-02397: Sofinanciranje merilne sledljivosti referenčnih etalonov

industrijski

 • (… – 2021) PR- ….. : Radiološki monitoring v okolici NEK
 • (… – 2020) PR- ….. : Monitoring radioaktivnosti v življenskem okolju v RS
 • (… – 2021) PR- ….. : Monitoring radioaktivnosti v pitni vodi
 • (… – 2021) PR- ….. : Radiološki monitoring v okolici NEK zarad HE Brežice
 • (… – 2021) PR- ….. : Meritve plinastih eflunetov – spektrometrija gama
 • (… – 2023) PR- ….. : Vzdrževanje pripravljenosti na izredni monitoring
 • (… – 2019) PR- ….. : Monitoring radioaktivnosti v krmi
 • (… – 2020) PR- ….. : Neodvisni nadzor obratovalnega monitoringa radioaktivnosti v okolici NEK