ELME - Ekološki laboratorij z mobilno enoto

Institut "Jožef Stefan",
Jamova 39,
1000 Ljubljana,
Slovenija

T:+386 1 477 3561


Vodja: doc. dr. Miha Mihovilovič

MRL - Mobilni radiološki laboratorij

Sodelavci: Petra Prem, Klara Poiškruh, mag. Denis Glavič-Cindro, Tanja Murn (SVPIS), Rok Roš Opaškar, dr. Tilen Brecelj (E1), Thomas Breznik (SVPIS), Sandi Gobec, mag. Matjaž Stepišnik (SVPIS), doc. dr. Benjamin Zorko, dr. Tinkara Bučar (SVPIS), dr. Toni Petrovič, Boštjan Črnič, mag. Branko Vodenik, dr. Anže Jazbec (RIC), Mitja Eržen (SVPIS), prof. dr. Matej Lipoglavšek

Mobilni radiološki laboratorij (MRL) sestavljajo tri visoko specializirane intervencijske ekipe in dve opremljeni vozili. MRL na zahtevo Uprave za zaščito in reševanje posreduje ob izrednem dogodku v Nuklearni elektrarni Krško (jedrska nesreča) in drugih izrednih dogodkih z radioaktivnimi snovmi (radiološke nesreče) kot so npr. izgubljen ali najden radioaktivni vir, nesreče ob prevozu radioaktivnih snovi, jedrske nesreče zunaj naših meja z vplivom na Slovenijo ali teroristična/kriminalna dejanja, ki bi imela za posledico onesnaženje okolja in/ali izpostavljenost oseb radioaktivnemu sevanju.

. Glavne naloge enote so:

  • meritve hitrosti doze, odkrivanje in identifikacija potencialno nevarnih virov;
  • ugotavljanje in označevanje meja kontaminiranih območij;
  • ugotavljanje prenehanja radiološke nevarnosti;
  • jemanje vzorcev za analize in preiskave;
  • usmerjanje, usklajevanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;
  • izvajanje dekontaminacije in ugotavljanje njene uspešnosti.

MRL je opremljen z dvema visokoločljivima germanijevima spektrometroma, NaI spektrometrom, dvema ionizacijskima celicama, meteorološko postajo, merilniki hitrosti doze in površinske kontaminacije, sistemom za meritev hitrosti doze med vožnjo, osebno zaščitno opremo in osebnimi dozimetri, opremo za vzorčevanje in hitro pripravo vzorcev, komunikacijsko opremo in vrsto računalnikov. Z dano opremo lahko intervencijska ekipa na terenu meri hitrost doze na izbranih merilnih točkah. Meritve lahko opravja tudi med vožjo iz vozila ali iz zraka. Poleg tega lahko vzorčuje zrak, vodo, zemljo in hrano ter izvede analizo vzorcev na vsebnost sevalcev gama, meri površinsko kontaminacijo na ljudeh, opremi in vozilih, ter določi vsebnost radioaktivnega joda v ščitnici.

elme11 

Delo in ugotovitve s terena je v primeru izrednega dogodka mogoče podpreti in dopolniti z  meritvami v stacionarnih laboratorijih Instituta Jožef Stefan. Sodelujemo z:

 

Organizacijska struktura enote

Stalno pripravljenost za odziv na morebitni izredni dogodek MRL zagotavlja z mesečnim dežurstvom intervencijskih ekip, ki so organizirane kot prijazuje slika:

ELME_OrnigramVer2

 

Vsako ekipo sestavljajo vodja, namestnik ter dva člana. V primeru intervencije ekipa vse naloge opravlja samostojno. Ker je obseg del, ki jih je potrebno izvajati na terenu, zelo obširen, so posamezni člani specializirani za izvajanje različnih nalog.

elme12

 

 

 

MKL - Mobilni kemijski laboratorij

Sodelavci: Stojan Žigon (O2), dr. Radojko Jaćimović (O2), doc. dr. Tea Zuliani (O2), Barbara Svetek (O2), prof. dr. Ester Heath (O2), dr. Peter Rodič (K3), doc. dr. Jože Kotnik (O2), dr. Dušan Žigon (O2)

Mobilni kemijski laboratorij (MKL) sestavljajo štiri visoko specializirane tričlanske intervencijske ekipe in vozilo, opremljeno z namensko opremo za detekcijo kemijskih snovi. MKL posreduje na zahtevo Uprave RS za zaščito in reševanje ob izrednem dogodku pri katerem je prišlo do onesnaženja okolja in ogrožanja ljudi z nevarnimi kemijskimi snovmi. V primeru izrednega dogodka intervencijska ekipa izmeri na terenu parametre škodljivosti onesnaženja za okolje in ljudi in izvede vse analize, ki bi lahko pomagale pri razjasnitvi vzrokov in posledic onesnaženja z nevarnimi snovmi. Z opremo mobilnega kemijskega laboratorija naredi hitro analizo zraka, vode ali zemljin na onesnaženem področju in izvede vzorčenju plinastega, tekočega ali trdnega medija. MKL je opremljen z merilnimi instrumenti in testi za karakterizacijo zraka, vode ali trdnih vzorcev in kvalitativno ter kvantitativno analizo specifičnih onesnaževalcev v okolju. Ekipa MKL izvede tudi vsa potrebna vzorčenja onesnaženih snovi za nadaljnje analize v stacionarnih laboratorijih IJS, kjer vzorce dodatno analiziramo z instrumentalnimi analitskimi postopki s katerimi pridobimo dodatne podatke o vrsti in množini snovi, ki je povzročila onesnaženje.

Na osnovi rezultatov analiz, narejenih v mobilnem laboratoriju na terenu ter stacionarnih laboratorijih predlaga ELME ukrepe za zaščito ljudi in okolja pred nevarnimi kemijskimi snovmi, postopke za zmanjšanje nastale škode in preprečitev nove in postopke za sanacijo ogroženega področja in nevtralizacijo nevarne kemikalije.

elme13

V primeru kemijskega onesnaženja naredimo dodatne analize vzorcev v stacionarnih laboratorijih z bolj občutljivimi in specifičnimi instrumentalnimi postopki. Na ta način se v vzorcih iz onesnaženega področja določi vrsta in množina strupene snovi in povzročitelja onesnaženja. V primeru kemijskega izrednega dogodka v okviru ELME sodelujejo analitski laboratoriji na  Institutu Jožef Stefan: za nevtronsko aktivacijsko analizo, za plinsko in tekočinsko kromatografijo, za masno spektrometrijo, za atomsko absorbcijsko analizo, za elektronsko mikroskopijo, za klasične kemijske analize, za biokemijo.

 

Ekološki laboratorij z mobilno enoto - ELME je organizirana struktura strokovnjakov, ki v primeru radiološkega ali kemijskega izrednega dogodka na poziv upravnih organov s svojo opremo in metodami profesionalno opravijo meritve in analize kontaminacije okolja, ocenijo razsežnost in posledice kontaminacije ter pripravijo predloge za sanacijo okolja in vrnitev v normalne življenske razmere. ELME je že od leta 1980-1982 del državnega sistema zaščite in reševanja in svoje naloge opravlja kot pogodbena enota Civilne Zaščite Slovenije. Sestavljata ga dva mobilna laboratorija opremljena za hitre meritve in analize na terenu - mobilni radiološki laboratorij (MRL) in mobilni kemijski laboratorij (MKL) - ter vrsta stacionarnih laboratorijev usposobljenih za analizo vzorcev iz okolja. Strokovnjaki ELME rezultate teh analiz uporabijo pri oceni posledic izrednega dogodka in tveganj za prebivalce.

ELME je v stalni 24-urni pripravljenosti.