Krepitev zmogljivosti Slovenije na področju pripravljenosti in odziva na monitoring sevanja

Vrsta projekta: Nacionalni projekt

Trajanje: 2022 - 2025

Vodja projekta: doc. dr. Miha MihovilovičŠifra: SLO/9/022Sodelavci: Boštjan Črnič, doc. dr. Benjamin Zorko, mag. Denis Glavič-Cindro, Klara Poiškruh, prof. dr. Matej Lipoglavšek, Petra Prem, Sandi Gobec, dr. Toni Petrovič, mag. Branko VodenikZunanji sodelavci: URSZR - Uprava RS za zaščito in reševanje, URSJV - Uprava RS za jedrsko varnost, URSVS - Uprava RS za varstvo pred sevanjiLaboratoriji: ELME - Ekološki laboratorij z mobilno enoto

V primeru izrednega dogodka se na državni ravni aktivira Državni načrt zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči, ki pa predvideva le splošne ukrepe in ne vsebuje podrobnih navodil za posamezne operativne skupine.

Kot nadgradnjo trenutnega stanja je URSJV pripravil podrobnejši dokument Zaščitna strategija ob jedrski in radiološki nesreči, na osnovi katerega se lahko izdelajo manjkajoči operativni postopki za posamezne sodelujoče akterje. Eden izmed njih je Ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELME) pri IJS, ki ima potrebno znanje in kapacitete za izvajanje monitoringa med jedrsko in radiološko nesrečo. Poleg izdelave ustreznih postopkov so potrebna tudi dodatna usposabljanja osebja laboratorija in nabava manjkajoče prenosne opreme.

Projekt je nastal v sklopu tehničnega sodelovanja z MAAE (Mednarodno agencijo za atomsko energijo), in je del projektov tehnične pomoči agencije.

iaea_2