ELME - ekološki laboratorij z mobilno enoto

Akreditacijska listina LP-022 LP-022_snip

Priloga k akreditacijski listini LP-022 

Tip obsega: fleksibilni (možnost uvajanja manjših sprememb metode)*
Mesto izvajanja: v laboratoriju ali na terenu
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja:  radiokemija, sevanje (alfa, beta, gama spektrometrija)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja (viri ionizirajočega sevanja, okolje)

Št. Oznaka dokumenta, ki opisuje metodo Preskušana lastnost oziroma parameter Preskušana lastnost oziroma parameter Območje preskušanja Preskušanci (materiali, proizvodi)
4. ELME-DN-04 / ver. 07 (jun. 2022) **
interna metoda
Hitrost okoljskega doznega ekvivalenta H*(10)/t Merjenje  s prenosnimi merilniki ionizirajočega sevanja

0,05 uSv/h – 1 Sv/h

U(k=1) = 25%

viri ionizirajočega  sevanja, delovno, bivalno in naravno okolje
5. ELME-DN-03 / ver. 05 (feb. 2024)***
interna metoda

Površinska kontaminacija

Bq/cm² ali s⁻¹

Direktna meritev

- sevalci beta (Eβmax = > 150 keV)
(C-14, P-32, Fe-59,  Co-60, SrY-90, I-131,
Cs-137, Tl-204 etc.)

- sevalci alfa
(U-238, Am-241 etc.)
MDA, meja kvantifikacije

- sevalci beta (SrY-90)
MDA ≥ 0,06 Bq/cm²

- sevalci alfa  (Am-241)
MDA ≥ 0,03 Bq/cm²
viri ionizirajočega  sevanja in druge površine
6.

ELME-DN-23 / ver. 03 (jan. 2023)****

interna metoda

Povprečna ali časovno odvisna koncentracija aktivnosti Radona-222 in njegovih potomcev Kontinuirne meritve z aktivnimi merilniki

Radon-222:
50 Bq/m³ – 50 kBq/m³

Koncentracija aktivnosti radonovih potomcev v zraku (Ravnovesna ekvivalentna koncentracija -EEC): 20 Bq/m3–20 kBq/m3

 

zrak v bivalnem ali delovnem okolju

* Laboratorij lahko po potrebi uvede manjše spremembe metod (npr. prilagoditev novi izdaji). Podatke o trenutnem stanju obsega vzdržuje laboratorij.

** V postopek so bili dodani novi merilniki hitrosti doze, ki so pod metrološkim nadzorom. Preverjen in posodobljen je bil izračun merilne negotovosti, končna zaokrožena merilna negotovost se ne razlikuje od dosedanje. Natančneje so opisani kriteriji za izbiro merilnikov ter kriteriji za QC meritve.

*** Opravljen je bil redni petletni pregled vsebine navodila ter pregled izračuna in ocene merilne negotovosti. Nabavljeni so bili novi merilniki površinske kontaminacije Berthold LB 124 in CoMo 170 ter vključeni v sistem kakovosti.

**** Na podlagi zadnjih kalibracijskih certifikatov je bila na novo ocenjena merilna negotovost. Dodana so navodila za uporabo novih merilnikov radona DOSEman PRO.

 

Tip obsega: fleksibilni (možnost uvajanja manjših sprememb metode)*
Mesto izvajanja: v laboratoriju ali na terenu
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja:  radiokemija, sevanje (alfa, beta, gama spektrometrija)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja (okolje)

Št. Oznaka dokumenta, ki opisuje metodo Preskušana lastnost oziroma parameter Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma tehnika preskusa)
Območje preskušanja Preskušanci (materiali, proizvodi)
7.

ELME-DN-17 / ver. 04 (nov. 2021)*** interna metoda

Vsebnost radionuklidov: aktivnost na vzorec Bq, specifična aktivnost Bq/kg ali koncentracija aktivnosti Bq/m³

Radionuklidi, ki sevajo
žarke gama in rentgenske žarke v energijskem območju
(59–2000) keV)

Visokoločljivostna spektrometrija gama

Območje za Cs-137

od  1 Bq/kg za vodo

od 0,08 Bq za zračne filtre in brise

od 0,8 Bq/kg za zemljo

Merilna negotovost (izražena kot relativna vrednost s k=1):

> 7,8 % za Cs-137

zračni filtri,
voda,  zemlja, bris

* Laboratorij lahko po potrebi uvede manjše spremembe metod (npr. prilagoditev novi izdaji). Podatke o trenutnem stanju obsega vzdržuje laboratorij.

** Rezultati meritev aktivnosti sevalcev gama in rentgenskih žarkov s spektrometrijo gama so lahko podani v enotah Bq na vzorec, Bq/m3 za tekoče vzorce in zračne/aerosolne filtre, Bq/kg za trdne in tekoče vzorce in Bq/m2 za vzorce padavin in zemlje (depozit / used). Območje preskušanja in meje detekcije so odvisne od radionuklidov in vrste materiala vzorca. Podatki so na željo naročnika na razpolago v laboratoriju.

*** V novembru 2021 je bila opravljena revizija postopka, posodobljene so bile knjižnice radionuklidov, opravljene so bile posodobitve postopka zaradi instalacije nove programske opreme Genie 2000, validacije delovanja spektrometrov ter umeritve detektorjev z novim standardom ST07 in validacije geometrije G08.

 

Tip obsega: fleksibilni (možnost uvajanja manjših sprememb metode)*
Mesto izvajanja: v mobilnem laboratoriju
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja:  radiokemija, sevanje (alfa, beta, gama spektrometrija)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: okolje in vzorci iz okolja (vode, tla, zrak, odpadki, okolje), živila, biološki, vzorci, goriva in maziva, kmetijski proizvodi, les, tobačni izdelki, gradbeni proizvodi in materiali, industrijski materiali in proizvodi, kemikalije, kemični proizvodi, kozmetika, plastika in guma, tekstil in usnje, steklo, keramika, papir, karton in embalaža 

Št. Oznaka dokumenta, ki opisuje metodo Preskušana lastnost oziroma parameter Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma tehnika preskusa)
Območje preskušanja Preskušanci (materiali, proizvodi)
8. ELME-DN-12 / ver. 14 (mar. 2023)***
interna metoda

Vsebnost radionuklidov: aktivnost na vzorec Bq, specifična aktivnost Bq/kg ali koncentracija aktivnosti Bq/m³

Radionuklidi, ki sevajo
žarke gama in rentgenske žarke v energijskem območju
(50–3000) keV)

Visokoločljivostna spektrometrija gama

Območje od  0,1 Bq/kg

ali od 0,1 Bq/L

odvisno od radionuklida in materiala

trdni in tekoči materiali

* Laboratorij lahko po potrebi uvede manjše spremembe metod (npr. prilagoditev novi izdaji). Podatke o trenutnem stanju obsega vzdržuje laboratorij.

** Rezultati meritev aktivnosti sevalcev gama in rentgenskih žarkov s spektrometrijo gama so lahko podani v enotah Bq na vzorec, Bq/m3 za tekoče vzorce in zračne/aerosolne filtre, Bq/kg za trdne in tekoče vzorce in Bq/m2 za vzorce padavin in zemlje (depozit / used). Območje preskušanja in meje detekcije so odvisne od radionuklidov in vrste materiala vzorca. Podatki so na željo naročnika na razpolago v laboratoriju.

*** V marcu 2023 je bila opravljena revizija postopka, posodobljeno je bilo poglavje o preverjanju spektrometrov in knjižnice radionuklidov, dodani so bili primeri najbolj pogostih geometrij vzorcev in poglavje o analizi negotovosti.

 

Tip obsega: fleksibilni (možnost uvajanja manjših sprememb metode)*
Mesto izvajanja: na terenu
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanja:  radiokemija, sevanje (alfa, beta, gama spektrometrija)
Področja preskušanja glede na vrsto preskušanca: medicinske naprave

Št. Oznaka dokumenta, ki opisuje metodo Preskušana lastnost oziroma parameter Opredelitev preskusa
(vrsta, princip oziroma tehnika preskusa)
Območje preskušanja Preskušanci (materiali, proizvodi)
9. ELME-DN-50 / ver. 04 (dec. 2020)**
interna metoda

kerma v zraku (K)

hitrost kerme v zraku (K/t)

Merjenje dozimetričnih količin v koristnem snopu diagnostičnih rentgenskih aparatov kerma v zraku (K):
(0,01 -2000) mGy

hitrost kerme v zraku (K/t):
(0,01 -300) mGy/min

 rentgenski aparati

* Laboratorij lahko po potrebi uvede manjše spremembe metod (npr. prilagoditev novi izdaji). Podatke o trenutnem stanju obsega vzdržuje laboratorij.

** V decembru 2020 je bila opravljena revizija vsebine postopka, dodali smo poglavje z izračunom merilne negotovosti.

Zadnji popravki: 26. 2. 2024