Sestanek strokovne skupine projekta ENRAS

04.06.2020

V četrtek, 4. junija 2020, je potekal 3. sestanek strokovne skupine projekta ENRAS. Projekt poteka v okviru programa INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška. Kratica pomeni ENsuring RAdiation Safety, projekt pa je namenjen usposabljanju intervencijskih delavcev za varno in koordinirano posredovanje v čezmejnem območju Slovenije in Hrvaške v primeru radiološke ali jedrske nesreče. Sestanek strokovne skupine je eden najpomembnejših sestankov v okviru projekta. Strokovna skupina je od samega začetka spremljala pripravo programa usposabljanja in ga tudi potrdila, sedaj pa redno spremlja in ocenjuje njegovo izvajanje.  Na sestanku so se udeleženci seznanili z realizacijo sklepov prejšnjega sestanka strokovne skupine ter z aktivnostmi, ki so potekale v 3. poročevalnem obdobju projekta. Ugotovili smo, da so individualna usposabljanja v Sloveniji uspešno zaključena, nekaj individualnih usposabljanj na Hrvaškem pa je bilo zaradi preventivnih ukrepov vsled pandemije COVID-19 preloženih. Isto velja za dve skupni vaji v Sloveniji in eno skupno vajo na Hrvaškem, nove termine bomo določili takoj, ko bodo razmere to dopuščale. Strokovna skupina je tudi potrdila poročila za preteklo obdobje. Razprava je zajemala tudi vzpostavitev trajne čezmejne strukture, katere namen bo po koncu projekta skrbeti za vzdrževanje in nadaljnjo nadgradnjo usposobljenosti intervencijskih enot, usklajevanje intervencijskih postopkov v čezmejnem območju ter vključevanje priporočil in na podlagi projekta pridobljenih ugotovitev v državno zakonodajo na področju radiološke in nuklearne zaščite. Govorili smo tudi o izvedbi zaključne vaje, ki naj bi pokazala znanje, pridobljeno v okviru projekta, ter bi bila tudi medijsko odmevna. Sestanka so se udeležili predstavniki Instituta »Jozef Stefan« kot vodilnega partnerja v projektu, Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba ter Gasilske zveze Slovenije, Hrvaške gasilske zveze, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost ter Državnega urada za radiološko in jedrsko zaščito Hrvaške.