Laboratorij za Mössbauerjevo spektroskopijo

Institut "Jožef Stefan",
Jamova 39,
SI-1000 Ljubljana,
Slovenija

T:+38614773518


Vodja: dr. Darko Hanžel

Dejavnosti

Meritve in analiza Mössbauerjevih spektrov:

  • V prepustnem načinu v trdnih in zamrznjenih tekočih vzorcih v temperaturnem področju med 4,2K in 300K
  • Površinsko občutljivi spektri v sipalni tehniki na trdnih in praškastih vzorcih pri sobni temperaturi in atmosferskem tlaku v inertnem plinu
  • Površinsko občutljivi spektri v sipalni tehniki v sipalni tehniki na trdnih in praškastih vzorcih pri temperaturah med 15 in 300K v ultra visokem vakuumu
  • V šibkem zunanjem magnetnem polju 270mT

Razvoj merilnih postopkov in protokolov za industrijske aplikacije

Laboratorij za Mössbauerjevo spektroskopijo je bil ustanovljen na Institutu "Jožef Stefan" leta 1965, kmalu po tem ko je bila Rudolfu Mössbauerju podeljena Nobelova nagrada za fiziko 1961 leta za odkritje resonančne brezodrivne absorbcije gama žarkov.

V laboratoriju se ukvarjamo s temeljnimi in aplikativnimi raziskavami snovi z Mössbauerjevo spektroskopijo. Večina raziskovalnega dela je na železo vsebujočih snoveh. Laboratorij je želo uspešen pri uvedbi in-situ in in-operando merilne tehnike, ki smo jo uporabili pri študiju katodnih materialov za baterije in katalizatorje.

Razvili smo detektor konverziskih elektronov za površinsko občutljive meritve Mössbauerjevih spektrov, ki dajejo informacije o hiperfinih interakcijah železa do globine kakih 100nm. Naš detektor uporabljajo tudi v laboratorijih v Mainzu in Budimpešti.

Raziskovalno sodelujemo z laboratoriji v Sloveniji in tujini. Rezultat našega sodelovanja so tudi pridobljeni nacionalni in mednarodni projekti.